Общие положения и условия использования

Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad Initec OÜ-i interneti kodulehel www.eset.ee asuva ESET turvatarkvaralitsentside tellimiskeskkonna vahendusel tellimisel tekkivate õigussuhete kohta. Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Initec OÜ vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Initec OÜ klientide isikuandmete töötlemise kord (Privaatsustingimused), saadaval https//www.shop.eset.ee , e-poe toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad. Käesolevate üldiste tellimistingimuste, privaatsuse ning kehtivate E-poe toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda www.eset.ee lehel.

Teenusetingimused

1.Toodete tellimise kord

1.1 Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end www.eset.ee kasutajaks.

1.2 Tellija valib soovitud Toote(d), määrab iga Toote koguse ja toote kehtivusaja ja toodete eest tasumise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse.

1.3 Kõik e-poes näidatud Toodete hinnad sisaldavad käibemaksu.

1.4 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Initec OÜ-le võimalik tasuda internetipanga lingi abil või Pakkumuse kaudu ettemaksuna. Pakkumuse kaudu ettemaksuna tasutud tellimused kinnitatakse 2 tööpäeva jooksul.

1.5 Tellija ja Initec OÜ vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on Tellimuse kinnitanud ja Initec OÜ on edastanud Tellijale Tellimuse kinnituse Tellija poolt edastatud e-maili aadressile.

2. Tarbija õigus tellimusest taganeda

2.1 Tarbijast Tellijal (edaspidi nimetatud Tarbija) on õigus Toodete tellimusest taganeda alates tellimuse kinnituse saamisest e-kirja teel järgneva 14 kalendripäeva jooksul, juhul kui tellitud Toote kasutamine ei ole võimalik programmilise vea tõttu. Programmiline viga peab olema tõestatud e-kirja teel saadetud veakirjeldusega, kuvatõmmistega, logi failidega ja muu sarnasega, mida ESETi tehnik võib küsida vea tuvastamiseks ning selle lahendamiseks.

2.2 Tellimusest taganemise avalduses peab Tarbija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha.

2.3 Initec OÜ tagastab raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest.

2.4 Tellimuse tagastamise põhjusteks ei saa olla järgnev:

2.4.1 Tarbijapoolne toote modifitseerimisest tulenev programmiline viga

2.4.2 Tellijapoolne eksitus toote ja/või koguse valimisel

2.4.3 Tarbija avastus, et ei oska ostetud toodet kasutada

3. Tellija õigused

3.1 Tellida tooteid e-poes Initec OÜ poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

3.2 Tellijale saadetav toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Initec OÜ poolt fikseeritud tingimustele.

3.3 Kasutada tellitava tootega tutvumiseks tasuta 30-päevalist tarkvaraversiooni.

3.4 Õigus toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 2.

3.5 Õigus toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

4. Tellija kohustused

4.1 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja võimalusel kontakttelefon.

4.2  Kui Tellija ja Toote kasutaja on erinevad, peab Tellija esitama tellimuse Toote kasutaja nimele. ESET litsentseerimispoliitika alusel on Toote kasutusõigus isikul/ettevõttel, kelle nimele on ESET toote litsents registreeritud/tellitud. Tootjal on õigus litsents tühistada ilma toote ostusumma tagastusõiguseta kui ilmneb kasutusõiguse rikkumine.

4.3 Kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri Initec OÜ Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Initec OÜ Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

4.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

5. Initec OÜ õigused

5.1 Muuta käesolevat Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas.

5.2 Õigus igal ajal ette teatamata muuta e-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas.

5.3 Õgus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda, näiteks kuid mitte ainult, juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind.

5.5 Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Initec OÜ tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toote saatmist.

6. Initec OÜ kohustused

6.1 Kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Toote.

6.2 Vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Toote üleandmisel Tellijale. Tellijapoolsete toote modifitseerimisest tulenevate toote vigade eest ja selle eest, mida eelnimetatud vead võivad põhjustada installeeritud seadmele Initec OÜ ei vastuta.

6.3 Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on

Tellijal õigus pöörduda:

- Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 või veebiaadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta;

- kohtusse.

Küsimuste tekkimisel kirjutage e-posti aadressil:info@eset.ee.

INITEC OÜ
Reg.kood: 10979083
KMKR: EE100909438 
Aadress: Kadaka tee 63, Tallinn 12915, Eesti
tel: (+372) 6617950
e-post: info@eset.ee

Manage Cookies