Teenusetingimused


Üldised tellimistingimused kehtivad Initec OÜ-i interneti kodulehel https://shop.eset.ee asuva ESET turvatarkvaralitsentside tellimiskeskkonna vahendusel tellimisel tekkivate õigussuhete kohta. Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Initec OÜ vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Initec OÜ klientide isikuandmete töötlemise kord (Privaatsustingimused), saadaval https://shop.eset.ee, e-poe toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad. Käesolevate üldiste tellimistingimuste, privaatsuse ning kehtivate E-poe toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda https://shop.eset.ee lehel.

1.Toodete tellimise kord

1.1 Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end https://shop.eset.ee kasutajaks.

1.2 Tellija valib soovitud Toote(d), määrab iga Toote koguse ja toote kehtivusaja ja toodete eest tasumise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse.

1.3 Kõik e-poes näidatud Toodete hinnad sisaldavad käibemaksu.

1.4 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Initec OÜ-le võimalik tasuda internetipanga lingi abil.

1.5 Tellija ja Initec OÜ vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on Tellimuse kinnitanud ja Initec OÜ on edastanud Tellijale Tellimuse kinnituse Tellija poolt edastatud e-maili aadressile.

2. Tarbija õigus tellimusest taganeda

2.1 Tarbijast Tellijal (edaspidi nimetatud Tarbija) on õigus Toodete tellimusest taganeda alates tellimuse kinnituse saamisest e-kirja teel järgneva 14 kalendripäeva jooksul, juhul kui tellitud Toote kasutamine ei ole võimalik programmilise vea tõttu. Programmiline viga peab olema tõestatud e-kirja teel saadetud veakirjeldusega, kuvatõmmistega, logi failidega ja muu sarnasega, mida ESETi tehnik võib küsida vea tuvastamiseks ning selle lahendamiseks.

2.2 Tellimusest taganemiseks peab Tarbija Initec OÜ-le esitama e-kirja teel ühemõttelise taganemisavalduse koos tõestusega, et ostetud toodet ei ole võimalik kasutada toote programmilise vea tõttu. Tõestuseks loetakse kuvatõmmiseid programmilisest veast, logifailid ja muu sarnane, mida ESETi tehnik võib küsida vea tuvastamiseks ning selle lahendamiseks.

2.3 Tellimusest taganemise avalduses peab Tarbija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha.

2.4 Initec OÜ tagastab raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest.

2.5 Tellimuse tagastamise põhjusteks ei saa olla järgnev:

2.5.1 Tarbijapoolne toote modifitseerimisest tulenev programmiline viga

2.5.2 Tellijapoolne eksitus toote ja/või koguse valimisel

2.5.3 Tarbija avastus, et ei oska ostetud toodet kasutada

3. Tellija õigused

3.1 Tellijal on õigus tellida Tooteid e-poes Initec OÜ poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

3.2 Tellijale saadetav Toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Initec OÜ poolt fikseeritud tingimustele.

3.3 Tellijal on õigus kasutada tellitava tootega tutvumiseks tasuta 30-päevalist tarkvaraversiooni.

3.4 Tellijal on õigus Toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 2.

3.5 Tellijal on õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

4. Tellija kohustused

4.1 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja võimalusel kontakttelefon.

4.2 Juhul, kui Tellija ja Toote kasutaja on erinevad, peab Tellija esitama tellimuse Toote kasutaja nimele. ESET litsentseerimispoliitika alusel on Toote kasutusõigus isikul/ettevõttel, kelle nimele on ESET toote litsents registreeritud/tellitud. Tootjal on õigus litsents tühistada ilma toote ostusumma tagastusõiguseta kui ilmneb kasutusõiguse rikkumine.

4.3 Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri Initec OÜ Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Initec OÜ Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

4.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

5. Initec OÜ õigused

5.1 Initec OÜ-l on õigus muuta käesolevat Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas.

5.2 Initec OÜ-l on õigus igal ajal ette teatamata muuta e-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas.

5.3 Initec OÜ-l on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda, näiteks kuid mitte ainult, juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind.

5.5 Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Initec OÜ tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toote saatmist.

6. Initec OÜ kohustused

6.1 Initec OÜ kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Toote.

6.2 Initec OÜ vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Toote üleandmisel Tellijale. Tellijapoolsete toote modifitseerimisest tulenevate toote vigade eest ja selle eest, mida eelnimetatud vead võivad põhjustada installeeritud seadmele Initec OÜ ei vastuta.

6.3 Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on

Tellijal õigus pöörduda:

- Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 või veebiaadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta;

- kohtusse.

Privaatsustingimused

Kuidas me kogutavaid andmeid kasutame?

Initec OÜ teab, et teid huvitab see, kuidas teie andmeid kasutatakse ja jagatakse, ning oleme tänulikud selle eest, et usute, et meie suudame teha seda hoolikalt ning mõistlikult. Saamaks täpsemat ettekujutust sellest, milliseid andmeid me kogume, kellele me andmeid avaldame ja kuidas me andmete turvalisuse eest hoolt kanname, palume teil alljärgnev läbi lugeda. Kuna internet on ülemaailmse haardega, võidakse teie kohta kogutavaid või teie poolt esitatavaid andmeid edastada, töödelda ja säilitada teie elukohariigist väljaspool. Meie veebilehe kasutamisega annate te selgesõnalise nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks ning nõustute käesolevate privaatsustingimustega.

Käesolevas dokumendis käsitletakse andmeid, mida kogutakse meie veebilehe www.eset.ee kaudu, ning muid asjassepuutuvaid andmeid, mida kogutakse toodete registreerimistoimingute käigus. Initec OÜ jätab endale õiguse äritegevuse arenedes käesolevaid privaatsustingimusi muuta või uuendada. Muudatustega tutvumiseks palume teil käesolevad privaatsustingimused regulaarselt üle vaadata. Kõik privaatsustingimuste uuendatud versioonid jõustuvad konkreetses versioonis märgitud kuupäeval.

Milliseid andmeid me kogume?

Meie veebilehe külastajana saate te meie veebilehel kasutada mitmeid võimalusi, mille jaoks teilt isikuandmete esitamist ei nõuta. Samas võib Initec OÜ paluda teil end registreerida ja esitada andmeid, mis seovad teie isikut teiste tegevustega, näiteks juhul, kui registreerite end meie kliendiks, laete alla tasuta proovitarkvara ja uuendusi, tellite elektroonseid uudiskirju jne. Lisaks palume teilt selliste isikuandmete nagu teie nime, aadressi ja kontaktandmete esitamist meie toodete ja teenuste ostmise korral.
Initec OÜ kogub automaatselt ka teatud laadi andmeid, mis ei ole otseselt teie isikuga seotud. Näiteks kogume me mõnikord oma veebilehe kasutajate IP-aadresse, andmeid külastatud lehtede ja meie veebilehel sisestatud otsisõnade kohta, ning muud üldist teavet selle kohta, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad.

Kuidas me kogutud andmeid kasutame?

Kasutame teie isikuandmeid selleks, et toimetada teile kohale teie poolt tellitud tarkvara ning teavitada teid uutest versioonidest ja uuendustest. Lisaks sellele kasutame me veebilehe kasutajate koondandmeid selleks, et muuta oma veebileht kasutajasõbralikumaks, toimivamaks ja sisukamaks ning selleks, et jälgida, kuidas meie veebilehte külastatakse ja kasutatakse.

Lingid

Meie veebilehel leidub linke teistele veebilehtedele, mis võivad teie isikuandmeid koguda. Sellistel puhkudel kehtivad teie isikuandmete kogumisele ja kasutamisele konkreetse veebilehe privaatsustingimused, välja arvatud juhtudel, kui on sätestatud teisiti. Initec OÜ ei vastuta selle eest, kuidas taolised veebilehed oma privaatsustingimusi rakendavad ning soovitab teil enne oma isikuandmete avaldamist nimetatud veebilehtede privaatsustingimustega tutvuda.

Teie isikuandmete avaldamine

Initec OÜ ei müü teie isikuandmeid mitte kellelegi. Võime jagada teie isikuandmeid oma piiratud volitustega esindajatele, kes näiteks toimetavad meie nimel kätte teie saadetised või töötlevad vastavaid maksetehinguid. Nimetatud esindajate käsutuses on isikuandmed, mida nad vajavad oma ülesannete täitmiseks, kuid neil ei ole õigust neid andmeid muul otstarbel kasutada. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et kasutame klientide poolt tehtavate maksete töötlemiseks panga teenuseid, kuid nimetatud kolmandal isikul on lepinguline luba kasutada üksnes neid isikuandmeid, mis hõlbustavad maksetehingute sooritamist.

Minemata vastuollu käesolevates privaatsustingimustes sätestatuga ning juhul, kui kehtivates seadustes pole seatud teisi piiranguid, jätab Initec OÜ endale õiguse jagada teie kohta kogutud või teie poolt esitatud andmeid (1) kohtukutsetele, kohtumäärustele või kohtujuurdlustele reageerimisel või selleks, et kehtestada, kaitsta või kasutada oma juriidilisi õigusi või kaitsta end juriidiliste nõuete vastu; (2) olukordades, kus peame seda vajalikuks ebaseadusliku tegevuse, pettuste või konkreetsete isikute või nende vara otsese ähvardamise juhtumite uurimiseks, ennetamiseks või sellele reageerimiseks; (3) juhul, kui leiame, et see on vajalik selleks, et uurida ja ennetada juhtumeid või reageerida juhtumitele, mis puudutavad meie veebilehe infrastruktuuri või interneti kui terviku ulatuslikku kuritarvitamist (nt mahukat rämpspostitamist, teenusetõkestamise ründeid või andmete turvalise ohustamise katseid); (4) oma emafirma, filiaalide, ühisettevõtete või teiste ettevõtetega, kes kuuluvad koos meiega ühise katusorganisatsiooni alla (sellisel juhul nõuame ka neilt ettevõtetelt meie privaatsustingimuste järgimist); ja (5) juhul, kui mõni teine ettevõte meie ettevõtte üle võtab või endaga liidab.

Avalik ruum

Teiste veebilehe kasutajatega suhtlemiseks mõeldud keskkondades (nt tootefoorumites, teadete tahvlil ning teistes veebifoorumites) võib olla teil võimalik oma isikuandmeid avalikult esitada. Nimetatud keskkondi kasutades annate te endale aru, et seal avaldatud isikuandmeid võivad näha, kasutada ja avaldada kõik kasutajad.

Turvalisus

Kui esitate meile oma isiku-, kontakt- või muid tundliku iseloomuga andmeid, teeb Initec OÜ kõik, mis ettevõtte äritegevuse seisukohalt mõistlik, et nimetatud andmeid turvalise ühenduse loomise teel kaitsta. Teie andmeid hoitakse füüsiliselt turvatud serverites ning kaitstakse kodeerimise, tulemüüri ning salasõna nõudva juurdepääsu kasutamise teel. Samas ei ole kahjuks võimalik interneti kaudu saadetava teabe turvalisust sajaprotsendiliselt tagada ning seetõttu ei saa me teie andmete turvalisust täielikult garanteerida, kuigi teeme kõik endast oleneva, et neid kaitsta.

Küpsised ja internetisildid

Initec OÜ kasutab oma veebilehte kasutavate klientide tuvastamiseks nn küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida veebileht saadab teie veebisirvijasse ning mis automaatselt teie arvutis salvestatakse. Kui olete seadistanud oma veebisirvija küpsiseid mitte vastu võtma või blokeerima, ei pruugi te osadele meie veebilehe võimalustele ligi pääseda. Initec OÜ võib samas kasutada ka internetisilte ehk ühepiksliseid graafilisi GIF-faile, mis koguvad andmeid selle kohta, kui kaua teatud GIF-faile vaadatakse või millist tüüpi veebisirvijaga faili avada püütakse.

Isikuandmete uuendamine

Teil on õigus oma isikuandmeid igal ajal näha ja uuendada. Selleks võite te saata meile e-kirja aadressil info@eset,ee või kontakteeruda meiega kirja või faksi teel (meie kontaktandmeid leiate altpoolt).
Kui tunnete meie veebilehe turvalisuse pärast muret, saatke meile palun e-kiri aadressil info@eset.ee ning ma püüame teie murele lahenduse leida. Võimalike kasutustingimuste ja privaatsustingimuste uuendustega tutvumiseks kontrollige regulaarselt meie veebilehte.

 

Kontaktinfo

Ettevõtte nimetus: INITEC OÜ
Postiaadress: Laki põik 2, Tallinn 12918
Telefon: +372 6617950
FAX: +372 6617951
E-post: info@eset.ee
Registreerimise number: 10979083
KMKR number: EE100909438

Privaatsustingimused ja üldised tellimistingimused uuendati 01.01.2019

Küsimuste tekkimisel kirjutage e-posti aadressil:info@eset.ee.

INITEC OÜ
Reg.kood: 10979083
KMKR: EE100909438 
Aadress: Laki põik 2, Tallinn 12918, Eesti
tel: (+372) 6617950
e-post: info@eset.ee